EYELASH FLYING KIT

EYELASH FLYING CREAM

Item Code : EFK1

EYELASH FLYING CREAM

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK1

EYELASH FLYING CREAM

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
ROLLY KING! Eyelash Flying Glue

Item Code : EFK2

ROLLY KING! Eyelash Flying Glue

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK2

ROLLY KING! Eyelash Flying Glue

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
ROLLY KING! Eyelash Flying Essence

Item Code : EFK3

ROLLY KING! Eyelash Flying Essence

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK3

ROLLY KING! Eyelash Flying Essence

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
EYELASH COMB-BRUSH

Item Code : EFK4

EYELASH COMB-BRUSH

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK4

EYELASH COMB-BRUSH

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
MICRO BRUSH

Item Code : EFK5

MICRO BRUSH

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK5

MICRO BRUSH

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
WONDER-PLATE

Item Code : EFK6

WONDER-PLATE

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK6

WONDER-PLATE

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
EYELASH FLYING RODS

Item Code : EFK7

EYELASH FLYING RODS

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK7

EYELASH FLYING RODS

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
MINI EYELASH STICK

Item Code : EFK8

MINI EYELASH STICK

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK8

MINI EYELASH STICK

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
MAGIC STAND (Silicon pad)

Item Code : EFK9

MAGIC STAND (Silicon pad)

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK9

MAGIC STAND (Silicon pad)

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
CO-Q10 GEL PATCHES

Item Code : EFK10

CO-Q10 GEL PATCHES

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK10

CO-Q10 GEL PATCHES

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail
PROTEIN REMOVER PADS

Item Code : EFK11

PROTEIN REMOVER PADS

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail

Item Code : EFK11

PROTEIN REMOVER PADS

CATEGORY : ADHESIVE / REMOVERS

More Detail